หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)จิตอาสาฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่งมอบผลงานการถัก "ยางยืด"

จิตอาสาฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่งมอบผลงานการถัก "ยางยืด"

จิตอาสาฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่งมอบผลงานการถัก “ยางยืด”
นางสาวทิพวรรณ บุญส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการส่งมอบผลงานการถักยางยืด จำนวน 165 ชิ้น ซึ่งจิตอาสาจากพนักงานฝ่ายบัญชีฯ ได้รวมกลุ่มกันถักยางยืดของโครงการถักทอสายใย (CG Good Care) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจออกกำลังกาย/ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ
ในการนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการถักทอสายใย ที่ได้สละเวลาและอุทิศแรงกาย ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

“พนักงานยาสูบ หัวใจ CG
ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

..เพิ่มเติม..