หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้แทนโรงอบใบยาเด่นชัยส่งมอบยางยืดให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ผู้แทนโรงอบใบยาเด่นชัยส่งมอบยางยืดให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ผู้แทนโรงอบใบยาเด่นชัยส่งมอบยางยืดให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 นายสุริยา ศรีวังพล รองผู้จัดการโรงอบใบยาเด่นชัย, ผู้แทน CG Agent และคณะผู้แทนพนักงานโรงงานยาสูบ ส่งมอบยางยืด จำนวน 90 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ
“พนักงานยาสูบหัวใจ CG
ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

..เพิ่มเติม..