หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง (ฝจพ.e.02/25/60)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,803 เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 414 เครื่อง (ฝจพ.e.02/25/60)

หมวดหมู่ :

ร่างประกาศเชิญชวน (Draft) e.02-25-60
ราคากลาง (Cost) e.02-25-60

..เพิ่มเติม..