หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้บริหารและพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส
“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใสพัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” ก่อนการประชุมในทุกระดับ

..เพิ่มเติม..