หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม “การเรียนรู้งานผ่านกิจกรรม PASSPORT ฐานปฎิบัติการ”

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม “การเรียนรู้งานผ่านกิจกรรม PASSPORT ฐานปฎิบัติการ”

หมวดหมู่ :

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม “การเรียนรู้งานผ่านกิจกรรม PASSPORT ฐานปฎิบัติการ” ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 – สิงหาคม 2560 โดยนายธัญญพัทธ์ สุระพิพิธโชย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม KM รูปแบบ “Passport Activity” ซึ่งเป็นกิจกรรม KM ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมกับกล่าวคำขวัญ ” โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส พัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส
รูปแบบกิจกรรม เป็นการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนและวิธีการทำงานผ่านวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกจากนี้หลังการเรียนรู้งานแต่ละฐาน ยังมีการวัดผลการทดสอบด้วย โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงานด้านอื่นๆนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมของการย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง โดยแบ่งฐานกิจกรรม 7 ฐาน จาก 5 กอง คือ

  1. กองธุรการและบริการข้อมูล 2 ฐาน ฐานการใช้ห้องสมุด และ ฐานการใช้งาน Google Drive
  2. กองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ฐานการทดสอบคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูก
  3. กองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฐานการทดสอบคุณภาพทางฟิสิกส์บุหรี่
  4. กองทดลอง ฐานการทดสอบคุณภาพการสูบบุหรี่
  5. กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฐานการทดสอบปริมาณสารตกค้างในใบยาสูบ และ
  6. กองวิเคราะห์สารจากเผาไหม้ฯ ฐานการทดสอบสารในควันบุหรี่

บุคลากรที่สามารถเข้าร่วม KM รูปแบบ “Passport Activity” จะเป็นพนักงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยหัวหน้ากองลงไป

..เพิ่มเติม..