หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 909,568,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/18/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..