หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส
“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส พัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” ก่อนการประชุมในทุกระดับ

..เพิ่มเติม..