หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่างประกาศฉบับปรับปรุง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 220 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/24/60)

ร่างประกาศฉบับปรับปรุง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 220 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/24/60)

หมวดหมู่ :

ร่างวิจารณ์ ครั้งที่ 2 Draft e.02-24-60
ลงร่างวิจารณ์ครั้งที่ 2  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2560 ลงร่างวิจารณ์ 3 วัน ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2560
ราคากลาง Cost e.02-24-60

..เพิ่มเติม..