หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ (ฝจพ.e.02/37/60)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ (ฝจพ.e.02/37/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..