หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ " โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ ...

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ " โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส พัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” ก่อนการประชุมในทุกระดับ

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ร่วมกัน กล่าวคำขวัญดังนี้
” โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส พัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน”
ก่อนการประชุมในทุกระดับ เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยพร้อมเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานยาสูบมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งกำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความโปร่งใส
ด้านความพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อนำพาโรงงานยาสูบไปสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

..เพิ่มเติม..