หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดเตาเผาขยะ และเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/32/60)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดเตาเผาขยะ และเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/32/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..