หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงงานยาสูบ

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานโรงงานยาสูบ

       เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะนักศึกษาจำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาสูบ คลองเตย โดยมีนางนันทวัน  พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบให้การต้อนรับ

         นายอัฎฐเดช  ดีสวาท  ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาพร้อมเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ จากนั้นนักศึกษารับชมวิดีโอแนะนำโรงงานยาสูบ นายอุเชนทร์  วงษ์ตา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร กล่าวสรุปภารกิจและผลงานของโรงงานยาสูบ แล้วเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อกิจกรรมการสร้างมูลค่าของโรงงานยาสูบแก่รัฐและประชาชน โดยนางสาวสุนิสา  ศรีทรงผล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และผู้แทนจากศูนย์ EVM ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ใบยา ศูนย์ผลิต ศูนย์ตลาด ศูนย์บริหารการผลิต และศูนย์สนับสนุน  จากนั้นนักศึกษารับชมวิดีโอกระบวนการผลิตยาสูบ และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาสูบอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่การจัดเตรียมใบยา จนกระทั่งถึงกระบวนการมวนและบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย ณ โรงงานผลิตยาสูบ 4  

กองสื่อสารองค์กร

News by Lilytoon/Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..