หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง

(ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังนำร่อง

จำนวน 9 หน่วยงาน เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 60 เป็นต้นไป)

18121305_1322874404447441_265821704885525600_o
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ  9 หน่วยงานนำร่อง ได้แก่
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(2) กรมธนารักษ์
(3) กรมศุลกากร
(4) กรมสรรพสามิต
(5) กรมสรรพากร
(6) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(9) กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..