หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. X 21.95 มม. (PD 200 ±...

ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. X 21.95 มม. (PD 200 ± 20 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 277,344,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.e.03/04/60]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..