หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. x 21.95 มม. (PD 200 ±...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 มม. x 21.95 มม. (PD 200 ± 20 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 277,344,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/04/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..