หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ จัดประชุมพบปะผู้ค้า ประจำปี 2560

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ จัดประชุมพบปะผู้ค้า ประจำปี 2560

มื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  โรงงานยาสูบ จัดประชุมพบปะผู้ค้า ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ค้า บริษัท ห้างร้าน ร่วมรับฟังแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ในปี 2560 จากผู้อำนวยการยาสูบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ  นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า ในปี 2559 โรงงานยาสูบมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวมที่ระดับดีมาก ส่งผลให้โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน  โรงงานยาสูบจึงขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา และในปีงบประมาณ 2560 โรงงานยาสูบ ยังคงมุ่งมั่นผลักดันเรื่องต่างๆที่สำคัญ ทั้งที่เป็นแนวนโยบายของรัฐและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กรต่อไป

..เพิ่มเติม..