หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน "กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน"

รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน "กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน"


ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..

test form