หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน "กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน"

รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ตอน "กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน"

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..