หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
===> DOWNLOAD
 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..