ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

1-1 1-2 1-3
ที่มา : วารสารกรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..