หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย(VDO) แนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

(VDO) แนะนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

ผู้ค้ากับภาครัฐ

  1. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
  2. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
  3. ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (ฉบับ Animation)
  4. การพัฒนาระบบในการซื้อเอกสารประกวดราคา และออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
  5. ขั้นตอนการขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนราชการ

  1. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ
  2. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ
  3. วิธีพิจารณาแบบการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance)

 ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (www.gprocurement.go.th และ www.youtube.com)

..เพิ่มเติม..