หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  Download

..เพิ่มเติม..