หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบ ประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คนดีศรียาสูบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการยาสูบ ประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คนดีศรียาสูบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ในที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับฝ่าย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวชื่นชมและประกาศเกียรติคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายพีรธร  เสนีย์วงศ์ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ ซึ่งได้เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น   และนายพีรธร ยังเป็นผู้แทนชุมชนซาเล้ง อ่อนนุช 14 ไร่ เข้ารับรางวัล “ชุมชนซาเล้งต้นแบบดีเด่น”  จาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และ ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากผลงานการริเริ่มโครงการร้านศูนย์บาท ของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิล สร้างรายได้และอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

..เพิ่มเติม..