หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่นายพีรธร เสนีย์วงศ์ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี”

นายพีรธร เสนีย์วงศ์ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี”

หมวดหมู่ :

นายพีรธร เสนีย์วงศ์ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดงานพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ที่ประกอบคุณงามความดีด้วยการดูแลช่วยเหลือสังคม และเพื่อส่งเสริมเจตคติบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส โดยในปีนี้ นายพีรธร เสนีย์วงศ์ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ ได้รับการคัดเลือกในประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกในประเภทดังกล่าวทั้งหมด 11 คน
นายพีรธร เสนีย์วงศ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการร้านศูนย์บาท ของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ หรือชุมชนซาเล้ง เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2548 โดยร้านศูนย์บาทจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้ ขยะรีไซเคิลที่ได้ก็สามารถนำมาต่อยอดด้วยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วย ปัจจุบันร้านศูนย์บาทได้ขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ กว่า 8 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ น่าน สตูล เชียงใหม่ 

 

..เพิ่มเติม..