หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผลการแข่งขันงาน มหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC 2016

ผลการแข่งขันงาน มหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC 2016

หมวดหมู่ :

ผลการแข่งขันงาน มหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC  2016
ตามที่โรงงานยาสูบ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ เช่น QCC (Quality Control Cycle) มาใช้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงาน ส่งผลให้
ผลผลิตและการทำงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการประหยัด เกิดระบบการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 โรงงานยาสูบจัดให้มีการประกวดผลงานคุณภาพ QCC และมีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานใน “งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27”ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่

 1. ลดปัญหากันกรองหลุดจากตัวมวนบุหรี่ของเครื่องม้วน Proctor 70 5 กลุ่ม Galileo
 2. ลดเวลาการแก้ไขปัญหา สลากหัวห่อผนึก ไม่เรียบร้อยหลุดเข้าบรรจุหีบ กลุ่ม โรง 5 ท้าทำ
 3. ลดอัตรารั่วของซองฟิล์มบุหรี่ที่เครื่อง Sasib Delto-w No.17 กลุ่ม  Bette  Seal
 4. การปรับปรุงคุณภาพของ Seal Impregnator ให้ได้มาตรฐานการผลิต กลุ่ม รัก DIET
 5. ใส่งานง่าย ลดปวดหลัง

โดย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย คัดเลือกกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม 2 ผลงาน ได้แก่

 1. ลดปัญหากันกรองหลุดจากตัวมวนบุหรี่ของเครื่องม้วน Proctor 70 5 กลุ่ม Galileo
 2. ลดอัตรารั่วของซองฟิล์มบุหรี่ที่เครื่อง Sasib Delto-w No.17 กลุ่ม  Bette  Seal

เข้าร่วมการแข่งขันในงาน “มหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC” ณ เมืองเดนปาซ่าร์  สาธารณรัฐอินโดนิเซีย  ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มีประเทศต่างๆเข้าร่วม อาทิเช่น สิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนิเซีย เป็นต้น  ผลการตัดสิน โรงงานยาสูบ ได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี้
SILVER  AWARD กลุ่ม Bette  Seal  ซึ่งสมาชิก ประกอบด้วย

 1. นายปรีชา เซ็มมุกดา               หัวหน้ากลุ่ม
 2. นางสาวฟาริดา จันทร์อำนวย      สมาชิก
 3. นางงามนิจ  สารประดิษฐ์       สมาชิก
 4. นายเกษม กำลังดี                 สมาชิก
 5. นายสัญญา ขันเพ็ช                 สมาชิก
 6. นายจักวาล ซัมดิน                 ที่ปรึกษา

GOLD  AWARD กลุ่ม Galileo ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย

 1. นายสมมาศ แก้วเลี่ยม              หัวหน้ากลุ่ม
 2. นายสราวุธ ไตรบุญ                 สมาชิก
 3. นางปิยดา สมุทรคีรี                สมาชิก
 4. นายธนัน นิ่มเรือง                   สมาชิก
 5. นางสาวณัธวดี โนนแก้ว            สมาชิก
 6. นายศักดา ปานมงคล              ที่ปรึกษา

ซึ่งโรงงานยาสูบ จะนำมาขยายผลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กร ต่อไป

..เพิ่มเติม..