หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ...

ประกวดราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 994,392,000 ชิ้น

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..