หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)โรงงานยาสูบ คว้ารางวัลชมเชย “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

โรงงานยาสูบ คว้ารางวัลชมเชย “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โรงงานยาสูบได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธนิทรรศการ “ยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน” ในงาน “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์
โรงงานยาสูบได้เข้าร่วมประกวด“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” และ “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559  โดยได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชมเชย “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใสเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้สูงขึ้น จากแผนงาน “ยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน” ผู้รับรางวัลคือ นายนฤดล เปี่ยมพงษ์สุข กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
  2. รางวัล“บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกบุคลากรในกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ “ นางสุมาลี สายด้วง ” ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารทั่วไป  ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ  สำนักงานใหญ่  คลองเตย

โรงงานยาสูบ ขานรับนโยบายของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และเป็นต้นแบบองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน และนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานยาสูบทุกส่วนงาน รวมไปถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการทุริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

..เพิ่มเติม..