หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA

การทำแบบสำรวจความคิดเห็น ITA

หมวดหมู่ :

คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ จัดให้มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นประเภท Internal ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อดำเนินงานตามโครงการจ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยแบบสำรวจและการคัดเลือกพนักงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมฝ่ายการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559


 

..เพิ่มเติม..