หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ :

     นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร มอบนโยบายการทำงานให้แก่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการสื่อสารสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม สื่อสารนโยบายที่สำคัญขององค์กร ให้เกิดการพบปะพูดคุยกับพนักงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางกับบุคลากร ทั่วทั้งองค์กร สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำระดับสูงและพนักงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมายทิศทางองค์กรในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..