หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)

โครงการสื่อสารสัมพันธ์ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)

หมวดหมู่ :

      นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร เข้าพบพนักงานสำนักงบประมาณในการประชุมประจำเดือนของสำนักงบประมาณ ตามโครงการสื่อสารสัมพันธ์ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม สื่อสารนโยบายที่สำคัญขององค์กร ให้เกิดการพบปะพูดคุยกับพนักงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำระดับสูงและพนักงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมายทิศทางองค์กรในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..