หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกษียณในปี 2559

พิธีมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกษียณในปี 2559

หมวดหมู่ :

       การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เกษียณอายุในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งได้อุทิศเวลานอกเหนืองานประจำทำงานให้กับการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพฯ) ดังนี้ 1.นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร ประธานกรรมการฯ 2.นายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา กรรมการฯ 3.นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการ กรรมการฯ

KTM (4) KTM (7) KTM (9)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..