หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/37/59)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/37/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..