หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร (ฝจพ.e.02/37/59)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนเก็บขนขยะมูลฝอย, ซากอุตสาหกรรม และวัสดุ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพมหานคร (ฝจพ.e.02/37/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..