หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CSC-02)...

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ รวมอุปกรณระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CSC-02) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..