หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน หมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ Photogravure Tipping

ขึ้นทะเบียน หมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ Photogravure Tipping

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 13 /2559

เรื่อง ขึ้นทะเบียน  หมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ Photogravure Tipping

              ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง* หมึกพิมพ์ 1102G0007 T LIGHT BRONWN INK  จำนวน 1 ตัวอย่าง  มาตรวจคุณภาพ  ปรากฏว่าผลการตรวจสอบคุณภาพที่สำนักการพิมพ์  มีคุณภาพใช้งานพิมพ์ได้  ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ที่ สนพ.000301/316 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ผลการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ  ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/610 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง4.240003/208 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน* หมึกพิมพ์ 1102G0007 T LIGHT BRONWN INK  จำนวน 1 ตัวอย่าง  ของบริษัท เอเชียอิ๊งค์ จำกัด
      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหาพัสดุ       ชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 

ประกาศ ณ  วันที่    25   เมษายน    2559

(นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

 

..เพิ่มเติม..