หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 21 1/2 นิ้ว ยาว 31...

ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 21 1/2 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 11 /2559

เรื่อง ขึ้นทะเบียน  กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 21 1/2 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว

              ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง  กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม.ขนาดกว้าง 21 1/2 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว จำนวน 2 ตัวอย่าง  มาตรวจคุณภาพ ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ  ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/594 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 และผลการตรวจสอบคุณภาพที่สำนักการพิมพ์  มีคุณภาพใช้งานพิมพ์ได้  ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สนพ.000303/346 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559  ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง4.240003/207 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557   ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัม/ตร.ม.ขนาดกว้าง 21 1/2 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว  จำนวน 2 ตัวอย่าง ของผู้ค้า ดังนี้

  1.  บริษัท แสงเจริญธรรมเทรดดิ้ง จำกัด
  2.  บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 
      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหาพัสดุ       ชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 

ประกาศ ณ  วันที่   21    เมษายน    2559

(นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..