หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. แกนกระดาษ

ขึ้นทะเบียน กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. แกนกระดาษ

         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 9 /2559

เรื่อง ขึ้นทะเบียน  กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. แกนกระดาษ

              ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง  กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. แกนกระดาษ จำนวน 1 ตัวอย่าง  มาตรวจคุณภาพ  ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ  ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559  ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้  ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง.4.240003/197 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. แกนกระดาษ  จำนวน 1 ตัวอย่าง ของบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหาพัสดุ       ชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 

ประกาศ ณ  วันที่   31    มีนาคม    2559

(นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..