หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน ประจำปี 2558

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน ประจำปี 2558

หมวดหมู่ :

        ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานยาสูบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายเลือกตั้ง จำนวน 5 คน ตามข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ 9. ผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายเลือกตั้ง คือ

1. น.ส.ทิพย์วิภา แซ่ตั้ง

2. นายกิตติศักดิ์ นรนิติกานต์กุล

3. นายสมบรูณ์ หาญพิชิตชัย

4. นายสุธีร์ เอี่ยมสากล

5. นายจารุกิตติ์ วิจิตรไพโรจน

         ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนฯ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 – 28 เมษายน 2561 และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ 12

กองสื่อสารองค์กร

News กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ /Photos by Metsai

..เพิ่มเติม..