หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ประสบความสำเร็จในข้อตกลงคุณธรรม ประหยัดงบจัดซื้อเครื่องจักรเกือบพันล้านบาท ย้ำเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

โรงงานยาสูบ ประสบความสำเร็จในข้อตกลงคุณธรรม ประหยัดงบจัดซื้อเครื่องจักรเกือบพันล้านบาท ย้ำเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงงานยาสูบ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย 
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (สัญญา M01/1) วงเงิน 2,090 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทำให้โรงงานยาสูบสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงิน 621.38 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 2,711.38 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และบริษัทเอกชนผู้เข้าร่วมเสนอราคา ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ (สัญญา M-02/2) มูลค่าสัญญา 915 ล้านบาท
สำหรับสัญญาจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ที่เหลืออีกจำนวน 4 สัญญา โรงงานยาสูบจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม โดยมีพิธีลงนามในสัญญาฯ เช่นกัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

..เพิ่มเติม..