หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 +5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 +1/8 นิ้ว...

ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 +5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 +1/8 นิ้ว ยาว 43 +1/8 นิ้ว

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
ที่ จ. 7 /2559
เรื่อง ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 +5% กรัม/ม2
ขนาดกว้าง 31 1/8 +1/8 นิ้ว ยาว 43 +1/8 นิ้ว

      ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานหรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
      วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
      ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 +5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 +1/8 นิ้ว ยาว 43 +1/8 นิ้ว จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพ ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/483 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559และผลการตรวจสอบคุณภาพที่สำนักการพิมพ์ มีคุณภาพใช้งานพิมพ์ได้ ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ สนพ.000303/269 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง.3 230003/157 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
      เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 +5% กรัม/ม2 ขนาดกว้าง 31 1/8 +1/8 นิ้ว ยาว 43 +1/8 นิ้ว จำนวน 1 ตัวอย่าง ของบริษัท โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน จำกัด
      ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหาพัสดุ ชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559

(นางพนมพิงค์ เมฆศิขริน)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..