หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

หมวดหมู่ :

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2559

—————————————————-

คำนำ

แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นแผนงานที่โรงงานยาสูบจัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 สำหรับค่าครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงงานยาสูบ เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
นอกจาก นี้ แผนงานฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือของการตรวจสอบที่ผู้บริหารใช้ควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
 
เอกสารแนบ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2559

..เพิ่มเติม..