หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. กว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

ขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. กว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 49 /2558

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. กว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. 

            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้  โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”
            วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี
            ผู้ค้าได้นำตัวอย่างกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. กว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ฝวพ.150002/1237 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ส่วนผลการทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง4.240003/740 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพกระดาษฯ ที่ สนพ. 000303/525 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. กว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม.จำนวน 1 ตัวอย่างของบริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
            ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่    26   มิถุนายน    2558
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                     ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ.

..เพิ่มเติม..