หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

หมวดหมู่ :

 
ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2) :

1. ประกาศฉบับย่อ M-01/2 – อ่านรายละเอียด
2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-01/2 – อ่านรายละเอียด

3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-01/2 – อ่านรายละเอียด
4. Drawings M-01/2 – อ่านรายละเอียด
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) M-01/2 – อ่านรายละเอียด

..เพิ่มเติม..