หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

หมวดหมู่ :

ตามอนุมัติรักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ ฝตล.100004/204 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 ให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์  วิธีการ  การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade ในภาคผนวก 1 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรองรับให้ร้านประเภท Modern Trade ซึ่งมีหลายขนาดสามารถสมัครเป็นตัวแทนประเภท ม. 1 ของโรงงานยาสูบได้   ดังนี้
1. ประกาศระเบียบฯ ว่าด้วยกาาจำหน่ายบุหรี่ให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. 2557 ฉบับใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 1 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2) —> คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
2. ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade —> คลิ๊กเพื่อดาวส์โหลด

2. ประกาศขยายเวลา รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade —> คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..