หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

หมวดหมู่ :

         นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในการจัดประชุมเสวนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ยาสูบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2558 มากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่กับการกระจายอำนาจ” นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานยาสูบและสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดเก็บภาษียาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นอก จากนี้ยังได้นำคณะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 4 และโรงงานผลิตยาสูบ 5

MOU (19)1

MOU (204)4

MOU (142)3 MOU (130)2

MOU (72)4

MOU (42)6

MOU (45)7

MOU (83)

MOU (151)9

MOU (153)10 MOU (176)11 MOU (189)12

MOU (237)14 MOU (222)13

MOU (54)8

MOU (261)15

MOU (267)16

MOU (284)17

MOU (386)18

MOUT (52)19 MOUT (60)20 MOUT (66)21 MOUT (71)22

กองสื่อสารองค์กร

News by นภัทร / Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..