หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อใบยาสูบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฤดูเพาะปลูกปี 2014 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝจพ.e.03/02/58

ประกวดราคาซื้อใบยาสูบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฤดูเพาะปลูกปี 2014 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝจพ.e.03/02/58

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝจพ.e.03/02/58 ซื้อใบยาสูบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฤดูเพาะปลูกปี 2014 จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..