ขึ้นทะเบียน High Shrink Polypropylene Film

คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 27  /2557

เรื่อง ขึ้นทะเบียน High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม.
และ High Shrink Polypropylene Film ขนาด 370 มม. X 3,600 ม.

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม. และ High Shrink Polypropylene Film ขนาด 370 มม. X 3,600 ม. จำนวน 2 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/2682 และ ฝวพ.150002/2683 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิตสามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ที่ ฝรง. 230003/115 และฝรง. 230003/116 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่าง High Shrink Polypropylene Film ขนาด 122 มม. x 3,600 ม. และ High Shrink Polypropylene Film ขนาด 370 มม. X 3,600 ม. จำนวน 2 บริษัทดังนี้
            1. พี. ประชุม จำกัด
            2. บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     12     ธันวาคม     2557
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                     ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 

..เพิ่มเติม..