หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง TOR ครั้งที่ 1) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรมแก๊สใบยาสูบในโกดังเก็บใบยาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/09/58)

(ร่าง TOR ครั้งที่ 1) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรมแก๊สใบยาสูบในโกดังเก็บใบยาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/09/58)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..