หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน กาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองบุหรี่

ขึ้นทะเบียน กาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองบุหรี่

         คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 21  /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียน กาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองบุหรี่

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
                บริษัทได้นำตัวอย่าง กาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองบุหรี่ จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน viagra pas cher ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายโรงงานยาสูบ 3 มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุใช้งานในการผลิต ที่ ฝรง3. 230003/45 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จึงขอขึ้นทะเบียน ตัวอย่าง กาวติดเส้นใยกับกระดาษมวนก้นกรองบุหรี่ของบริษัท เทพวงศ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                               ประกาศ ณ  วันที่     27     พฤศจิกายน     2557
 
 
                                                                            (นางพนมพิงค์  เมฆศิขริน)                                                                                                                                      
                                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..