หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ฝวศ.ปe.02/2558
ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4 แห่งละ 2 ชุด รวมจำนวน 4 ชุด กำหนดขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 – 18 พฤศจิกายน 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..