ขึ้นทะเบียน ตัวอย่าง Propylene Glycol

 
 
 

 คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ. 14  /2557

เรื่อง ขึ้นทะเบียน ตัวอย่าง Propylene Glycol

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง Propylene Glycol  จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองทดลองที่ ฝวพ.150004/2224  ลงวันที่  3 ตุลาคม  2557   
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 226/2557  ลงวันที่ 12 กันยายน   2557    จึงขอขึ้นทะเบียนตัวอย่าง Propylene Glycol จำนวน  4  ตัวอย่าง ของบริษัท ดังนี้.-

  1. บริษัททิวลิป เค็มพลาสท์ จำกัด
  2. บริษัทยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัทคานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  4. บริษัทเอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด     

         ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
                                                                  ประกาศ ณ  วันที่     9     ตุลาคม     2557
                                                                        (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
 
 
 

..เพิ่มเติม..